ปีบ

ปีบ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดพิษณุโลก ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia hortensis L.f. วงศ์ : Bignoniaceae ชื่อสามัญ : Cork Tree ชื่ออื่น : กาซะลอง กาดสะลอง

บุนนาค

บุนนาค เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดพิจิตร ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mesua ferrea L. วงศ์ : Guttiferae ชื่อสามัญ : Iron Wood, Ceylon Iron Wood ชื่ออื่น : นาคบุตร ปะนาคอ สารภีดอย ก๊าก่อ ก้ำก่อ

พะยอม

พะยอม เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดพัทลุง ชื่อวิทยาศาสตร์ : Shorea roxburghii G.Don วงศ์ : Dipsterocarpaceae ชื่อสามัญ : White Meranti ชื่ออื่น : กะยอม ขะยอม พะยอมแดง แคน พะยอมทอง ยางหยวก

เทพธาโร

เทพธาโร เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดพังงา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cinnamomum porrectum (Roxb.) วงศ์ : Lauraceae ชื่ออื่น : จะไคหอม จะไคต้น จวงหอม พลูต้นขาว

หมัน

หมัน เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia cochinchinensis Pierre วงศ์ : Baraginaceae (Ehretiaceae)

ตะเคียนทอง

ตะเคียนทอง เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดปัตตานี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea odorata ( Roxb.) วงศ์ : Dipterocarpaceae ชื่อสามัญ : Iron Wood ชื่ออื่น : โกกี้ แคน จะเคียน ตะเคียนใหญ่

โพศรีมหาโพธิ๋

โพศรีมหาโพธิ๋ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดปราจีนบุรี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa L. วงศ์ : Moraceae ชื่อสามัญ : Sacred Fig Tree, Pipal Tree ชื่ออื่น : โพ ปู ย่อง สลี

เกด

เกด เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manikara hexandra ( Roxb.) Dubard วงศ์ : Sapotaceae ชื่อสามัญ : Milkey Tree ชื่ออื่น : ครินี ไรนี (ฮินดู)

ทองหลางลาย

ทองหลางลาย เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดปทุมธานี ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina variegata L. วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Indian Coral Tree, Variegated Tiger’s Claw ชื่ออื่น : ปาริชาติ ปาริฉัตร ทองบ้าน ทองเผือก ทองหลางด่าง มังการา (ฮินดู)

กาฬพฤกษ์

กาฬพฤกษ์ เป็นพันธุ์ไม้พระราชทานเพื่อปลูกเป็นมงคล จังหวัดบุรีรัมย์ ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cassia grandis L.f. วงศ์ : Leguminosae ชื่อสามัญ : Pink Shower

Skip to toolbar